Kandydaci do Rady Gminy
Społeczny Komitet

LISTA nr 20

OKRĘG WYBORCZY NR 1

(ul. Centralna, Cicha, Leśników, Na Kąty i Nad Zalewem)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Witold Spychała

Lat 55, żonaty, dwoje dzieci,
emerytowany górnik, wykształcenie średnie.
Gospodarz kaplicy św. Antoniego na „Osiedlu”.
Radny samorządu lokalnego w kadencji 2014-2018.

Szanowni Wyborcy!
Dla naszego OSIEDLA ostatnie lata były czasem spełniania wielu oczekiwań i realnej poprawy warunków życia.
Dzięki Waszemu poparciu jako radny, otrzymałem szansę uczestniczenia w pracach samorządu gminnego, co pozwoliło mi poznać mechanizmy skutecznego załatwiania zgłaszanych postulatów i realnych problemów.
Mam satysfakcję, że udało się doprowadzić do ułożenia nawierzchni asfaltobetonowej na ul.Cichej oraz podjąć budowę w jej poboczu energooszczędnego oświetlenia, a do końca listopada tego roku będzie również zrealizowane oświetlenie na początkowym fragmencie ul. Leśników.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem, zrobię wszystko, by na naszym OSIEDLU zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Poprawa nawierzchni ścieżek spacerowych na wałach zbiorników wodnych przy ul. Leśników.
 2. Przystosowanie układu komunikacyjnego do bezpiecznego ruchu rowerowego, a w tym urządzanie stanowisk do dokowania rowerów przy miejscach publicznych (plac zabaw, sklepy, przystanki autobusowe, peron dworca PKP od strony Zachodniej)
 3. Budowa energooszczędnego oświetlenia zabudowanego fragmentu drogi „Nad Zalewem”.
 4. Przebudowa chodnika łączącego ul. Bluszczową z przystankiem autobusowym oraz renowacja placu zajmowanego przez stację transformatorową.
 5. Pozyskanie na mienie komunalne prywatnej działki niezabudowanej pomiędzy ul. Kodową i Żołędziową, celem stworzenia możliwości wygodnego skomunikowania tych ulic.
 6. Stworzenie w strefie skrzyżowania ulic Żołędziowej i Rubinowej przestrzeni publicznej możliwej do wykorzystania przy organizacji lokalnych imprez integracyjnych (obejmującej również istniejący Plac Zabaw), z zastosowaniem „zielonych” osłon akustycznych od strony przyległej zabudowy mieszkalnej.
 7. Przebudowa ulicy Kodowej oraz jej przedłużenie do ul. Żeńców wraz z odwodnieniem i energooszczędnym oświetleniem.
 8. Zdecydowane ożywienie Gminnego Ośrodka Sportu - szczególnie w okresie lata, z promocją sportu i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Witold Spychała

OKRĘG WYBORCZY NR 2

(ul. Zachodnia, Składowa, Rubinowa, Bluszczowa)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Jerzy Mazur

Lat 62, żonaty, troje dzieci.
Wykształcenie średnie-technik mechanik.
Radny samorządu lokalnego w latach 1991-2014.
W latach 2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Kobiór.

Szanowni Wyborcy!
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem, zrobię wszystko, by na naszym OSIEDLU zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Wykończenie północnych poboczy zmodernizowanych już dróg (Bluszczowa, Liliowa, Rubinowa, Agatowa).
 2. Urządzenie stanowisk do dokowania rowerów przy miejscach publicznych (plac zabaw, sklepy, przystanki autobusowe, peron dworca PKP od strony Zachodniej).
 3. Sukcesywna przebudowa i rozbudowa oświetlenia wszystkich dróg gminnych OSIEDLA na systemy energooszczędne LED.
 4. Przebudowa chodnika łączącego ul. Bluszczową z przystankiem autobusowym oraz renowacja placu zajętego przez stację transformatorową.
 5. Pozyskanie na mienie komunalne prywatnej działki niezabudowanej pomiędzy ul. Kodową i Żołędziową, celem stworzenia możliwości skomunikowania tych ulic.
 6. Stworzenie w strefie skrzyżowania ulic Żołędziowej i Rubinowej obejmującej również nowy plac Zabaw, funkcjonalnej przestrzeni publicznej możliwej do wykorzystania przy organizacji lokalnych imprez integracyjnych, z zastosowaniem „zielonych” osłon akustycznych od strony przyległej zabudowy mieszkalnej.
 7. Przebudowa ulicy Kodowej oraz jej przedłużenie do ul. Żeńców wraz z odwodnieniem i oświetleniem Energooszczędnym.
 8. Zdecydowane ożywienie Gminnego Ośrodka Sportu - szczególnie w okresie lata, z promocją sportu i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych.
Gorąco zapraszam Państwa do lokali wyborczych, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Jerzy Mazur

OKRĘG WYBORCZY NR 3

(ul. Żołędziowa, Kodowa, Żeńców, Agatowa, Liliowa)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Ewa Targiel


Lat 49, zamężna, dwoje dzieci, własna działalność gospodarcza od 1991 roku.
Mistrz fryzjerstwa damsko-męskiego i dziecięcego.
Laureatka międzynarodowego konkursu - fryzjer stylista i wizualista.
Wolontariuszka na rzecz osób niepełnosprawnych, uhonorowana tytułem „Przyjaciel Szkoły ZSS nr 8 w Tychach”.
Pasjonatka aktywności sportowej, muzyki, rękodzieła artystycznego i malarstwa.

Szanowni Wyborcy!
Dla naszego OSIEDLA ostatnie lata były czasem spełniania wielu oczekiwań i realnej poprawy warunków życia, jednak przed nami stoją kolejne wyzwania w dążeniu do pełnego wykorzystania stojących przed nami szans.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem, zrobię wszystko, by na naszym OSIEDLU, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Pozyskanie na mienie komunalne prywatnej działki niezabudowanej pomiędzy ul. Kodową i Żołędziową celem stworzenia możliwości skomunikowania tych ulic.
 2. Stworzenie w strefie skrzyżowania ulic Żołędziowej i Rubinowej, obejmującej również nowy plac zabaw, funkcjonalnej przestrzeni publicznej możliwej do wykorzystania przy organizacji lokalnych imprez integracyjnych, z zastosowaniem „zielonych” osłon akustycznych od strony przyległej zabudowy mieszkalnej.
 3. Przebudowa ulicy Kodowej z jej przedłużeniem do ul. Żeńców wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
 4. Budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicy Żeńców.
 5. Wprowadzanie na niektórych odcinkach dróg osiedlowych elementów uspokojenia ruchu.
 6. Zdecydowane „ożywienie” Gminnego Ośrodka Sportu - szczególnie w okresie lata, z promocją muzyki, sportu i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych.
 7. Organizacja w okresie letnim corocznego „Święta Osiedla” - plenerowej imprezy integracyjnej wzorowanej na doświadczeniach mieszkańców Zogrodników.
 8. Kontynuacja modernizacji Gminnego Ośrodka Sportowego (budowa grilla plenerowego, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz poprawa wewnętrznego układu komunikacyjnego obiektu).
Gorąco zapraszam Państwa do lokali wyborczych, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam serdeczne podziękowanie.
Ewa Targiel

OKRĘG WYBORCZY NR 4

(ul. Centralna 1 do 59, ul. Żelazna)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Krzysztof Kocur

Lat 38, żonaty, jedno dziecko, wykształcenie wyższe.
Dyrektor oddziału hurtowni elektrycznej.
Prezes LKS leśnik Kobiór.

Szanowni Wyborcy!
W ostatnich latach w wielu miejscach Kobióra zaszły zmiany poprawiające warunki życia i poczucie bezpieczeństwa. Również w centralnej części gminy czas „przyspieszył”, choć skutkiem postępu są kolejne wyzwania inwestycyjne. Musimy je odważnie podjąć, gdyż stoimy przed ostatnią szansą na pozyskanie znaczących środków z funduszy europejskich.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem, zrobię wszystko, by w rejonie który będę reprezentował w Radzie Gminy, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tuwima (dojazd i dojście do szkoły), poprzez przebudowę pasa jezdnego i zmiany organizacji ruchu wypracowane wspólnie z mieszkańcami ulicy.
 2. Zagospodarowanie terenu po byłej bazie transportowej, zgodnie z potrzebami lokalnymi, a w tym poszerzenie przyległego odcinka ul. Tuwima, urządzenie miejsc parkingowych, przebudowa z rewitalizacją istniejącego budynku warsztatowego na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.
 3. Uregulowanie problemu odwodnienia powierzchniowego terenów przyległych do ul. Tuwima, z solidarnym udziałem wszystkich zainteresowanych stron - również samorządu lokalnego.
 4. Uporządkowanie niezabudowanych terenów w strefie ul. Tuwima, z wygospodarowaniem niezbędnej przestrzeni do lokalizacji dodatkowych miejsc parkingowych.
 5. Przejęcie od PKP ulicy Żelaznej i jej modernizacja, celem umożliwienia wygodnego połączenia ul. Plichtowickiej z ul. Centralną.
 6. Uporządkowanie strefy dojścia do ul. Żelaznej pomiędzy wiaduktem i byłym tartakiem, z likwidacją ogrodzenia i rewitalizacją przyległego terenu zielonego.
 7. Przebudowa urządzeń i boisk sportowych przy Szkole Podstawowej z dostosowaniem do współczesnych standardów oraz kontynuacja modernizacji Gminnego Ośrodka Sportowego.
Zapewniam, iż w Radzie Gminy będę skutecznym rzecznikiem interesów naszej „Wspólnoty Mieszkaniowej”.
Gorąco zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Krzysztof Kocur

OKRĘG WYBORCZY NR 5

(ul. Kobiórska, Plichtowicka, Prosta i Poprzeczna)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Magdalena Pękała

Lat 27, niezamężna, ukończone studia w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach (Bezpieczeństwo Publiczne).
Od 9 lat czynny strażak kobiórskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Radna w kadencji 2014-2018.

Szanowni Wyborcy!
W ostatnich latach w naszej gminie zaszły zmiany poprawiające warunki życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Ja, dzięki Waszym głosom, otrzymałam szansę uczestniczenia w pracach samorządu gminnego i mam satysfakcję, że w upływającej kadencji udało się wykonać oświetlenie ulic Plichtowickiej, Prostej, Kobiórskiej, ułożyć asfaltobetonowe nawierzchnie tych dróg, rozbudować system monitoringu gminnego.
Powstała pełnowymiarowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, rozbudowano Przedszkole Gminne, zmodernizowano budynki komunalne i wiele dróg. Powstają nowe, energooszczędne linie oświetlenia ulic, a budowa gminnej kanalizacji sanitarnej jest na etapie finalizowania. Jednoczenie przygotowane zostały ważne dla naszej społeczności przedsięwzięcia, zaplanowane do kontynuacji w latach następnych.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem, zrobię wszystko, by w najbliższych latach w naszej części gminy zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Budowa nowoczesnego i bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul.Plichtowicką a Kobiórską (po zachodniej stronie ul.Przelotowej), prowadzącego do centrum Kobióra.
 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wróblewskiego i Kwiatową z doprowadzeniem do wspólnego przejścia przez ul. Przelotową w kierunku „starej” ul. Kobiórskiej, z sygnalizacją świetlną.
 3. Kontynuacja budowy istniejącego już ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kobiórskiej-Przelotowej, przez odcinek zalesiony do ul. Książęcej.
 4. Przejęcie od PKP ulicy Żelaznej i jej modernizacja, pozwalająca na „zamknięcie” układu komunikacyjnego łączącego ul. Plichtowicką z ul.Centralną.
 5. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tuwima (dojazd i dojście do szkoły) poprzez przebudowę pasa jezdnego i zmiany organizacji ruchu wypracowane wspólnie z mieszkańcami ulicy.
 6. Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej z dostosowaniem do współczesnych standardów.
 7. Zagospodarowanie terenu po byłej bazie transportowej, zgodnie z potrzebami lokalnymi (poszerzenie ul. Tuwima, urządzenie miejsc parkingowych, przebudowa istniejącego budynku warsztatu na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.
Gorąco zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Magdalena Pękała

OKRĘG WYBORCZY NR 6

(ul. Tuwima i Olszewskiego)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Paulina Myszor

Lat 32, rodowita kobiórzanka.
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
Z zawodu fizjoterapeutka.

Szanowni Wyborcy!
W ostatnich latach w wielu miejscach Kobióra zaszły zmiany, poprawiające warunki życia i zwiększające poczucie bezpieczeństwa. Również w naszej - centralnej części gminy czas „przyspieszył”, choć skutkiem postępu są kolejne wyzwania inwestycyjne. Musimy je odważnie podjąć, gdyż może stoimy przed ostatnią szansą na pozyskanie znaczących środków z funduszy europejskich.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by w najbliższych latach w naszej części gminy, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tuwima (dojazd i dojście do szkoły), poprzez przebudowę pasa jezdnego i zmiany organizacji ruchu wypracowane wspólnie z mieszkańcami ulicy.
 2. Zagospodarowanie terenu po byłej bazie transportowej, zgodnie z potrzebami lokalnymi, a w tym poszerzenie przyległego odcinka ul. Tuwima, urządzenie miejsc parkingowych, przebudowa istniejącego budynku warsztatowego na funkcjonalną remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.
 3. Uregulowanie problemu odwodnienia powierzchniowego terenów przyległych do ul. Tuwima, z solidarnym udziałem wszystkich zainteresowanych stron - również samorządu lokalnego.
 4. Uporządkowanie terenów niezabudowanych w strefie ul. Tuwima, z wygospodarowaniem niezbędnej przestrzeni do lokalizacji dodatkowych miejsc parkingowych.
 5. Poszerzenie ul. Olszewskiego na odcinku od nowego ronda do włączenia z ul. Kobiórską (przy Krzyżu), z ułożeniem nowej nawierzchni.
 6. Budowa nowoczesnego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul.Plichtowicką a Kobiórską (po zachodniej stronie ul.Przelotowej), z doprowadzeniem do centrum gminy.
 7. Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy szkole podstawowej z dostosowaniem do współczesnych standardów.
Jeśli zasiądę w Radzie Gminy Kobiór możecie mieć Państwo pewność, że nie zmarnuję swojej szansy bezczynnie zajmując miejsce na sali. Chciałabym reprezentować nie tylko okręg z którego zostałabym wybrana, ale całą społeczność gminy.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Paulina Myszor

OKRĘG WYBORCZY NR 7

(ul. Orla, Łukowa do skrzyżowania z ul. Jasną, ul. Jasna)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Przemysław Sawicki

Lat 52, nauczyciel, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Tychach, żonaty, dwoje dzieci.
Radny w kadencjach 2002-2010.
Przewodniczący Rady Gminy w kadencji 2014-2018.

Szanowni Wyborcy!
Dla naszego KAJZEROWCA ostatnie lata były czasem spełniania wielu oczekiwań i realnej poprawy warunków życia. Dzięki Waszemu poparciu jako radny, otrzymałem szansę uczestniczenia w pracach samorządu gminnego i mam satysfakcję, że udało się w upływającej kadencji załatwić wiele zgłoszonych z Waszej strony postulatów i oczekiwań.
Po wielu latach zostały ułożone nowe nawierzchnie asfaltobetonowe na ulicach Jasnej, Bartniczej i Borowej. Poprawiono bezpieczeństwo na niebezpiecznym odcinku ul. Łukowej od strony wschodniej, uzupełniono wyposażenie placu zabaw. Uregulowano stan prawny drogi obsługującej osiedle domków, zbudowanych przez pracowników byłego tartaku przy ul. Orlej. Aktualnie trwają prace nad budową nowego energooszczędnego oświetlenia LED, od strefy głównego ronda do ulicy Łukowej oraz od ul. Centralnej do mostu na Korzyńcu oraz placu zabaw.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by w najbliższych latach na KAJZEREOWCU, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Modernizacja i podniesienie standardu placu zabaw przy ul. Łukowej z urządzeniem parkingu, siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych, instalacją monitoringu i oświetlenia, ławek z oparciami oraz nasadzenia nowych drzew.
 2. Ostateczne ukończenie rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Orlej 4, z przeznaczeniem na lokale socjalne i chronione.
 3. Poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do kładki pod mostem kolejowym, z oświetleniem tej trasy i renowacją skarpy rzeki Korzyniec.
 4. Przebudowa ul. Orlej w technologii zastosowanej na ul. Jasnej i Bartniczej.
 5. Ułożenie nakładki renowacyjnej na ul. Łukowej.
 6. Budowa energooszczędnego oświetlenia ul.Borowej.
 7. Wykonanie parkingu przy Muzeum Regionalnym „Smolarnia” oraz podjęcie prac nad przejęciem tej placówki przez lokalny samorząd.
 8. Wykonanie nowego ciągu pieszo-rowerowego na „Starodrożu” z uporządkowaniem przyległych terenów zielonych.
 9. Trwałe uregulowanie problemu renowacji rowów odwadniających Kajzerowiec.
Gorąco zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Przemysław Sawicki

OKRĘG WYBORCZY NR 8

(ul. Łukowa od Jasnej do Borowej, ul.Łukowa 41, ul. Bartnicza)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Bogdan Szpak

lat 62, żonaty, troje dzieci, mgr inż. górnik, absolwent Politechniki Śląskiej.
Radny Gminy Kobiór w latach 2006-2018.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej RG w kadencji 2010-2014.

Szanowni Wyborcy!
Dla Kajzerowca, ostatnie lata były czasem spełniania wielu oczekiwań i realnej poprawy warunków życia. Dzięki Waszemu poparciu jako radny, otrzymałem szansę uczestniczenia w pracach samorządu gminnego i mam satysfakcję, że udało się w upływającej kadencji załatwić wiele zgłoszonych z Waszej strony wniosków.
Po wielu latach zostały ułożone nowe nawierzchnie asfaltobetonowe na ulicach Bartniczej, Borowej i Jasnej. Poprawiono bezpieczeństwo na wschodnim odcinku ul. Łukowej, uzupełniono wyposażenie placu zabaw. Uregulowany został stan prawny dróg obsługujących osiedle domków zbudowanych przez pracowników byłego tartaku przy
ul. Orlej. Aktualnie trwają prace nad budową nowego energooszczędnego oświetlenia LED z centrum Kobióra poprzez „Starodroże”do ulicy Łukowej, oraz od ul. Centralnej do mostu na Korzyńcu - łącznie z placem zabaw.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by w najbliższych latach na Kajzerowcu, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Łukowej z urządzeniem parkingu, siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych, instalacja monitoringu i oświetlenia, ławek z oparciami oraz nasadzenia nowych drzew.
 2. Ostateczne ukończenie rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Orlej 4 z przeznaczeniem na lokale socjalne i chronione.
 3. Poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do kładki pod mostem kolejowym, z oświetleniem tej trasy.
 4. Przebudowa nawierzchni ul. Orlej w technologii zastosowanej na ul. Jasnej i Bartniczej.
 5. Ułożenie nakładki renowacyjnej z asfaltobetonu na ul. Łukowej.
 6. Budowa energooszczędnego oświetlenia ul. Borowej.
 7. Wykonanie parkingu przy Muzeum Regionalnym „Smolarnia” oraz podjęcie prac nad przejęciem tej placówki przez lokalny samorząd.
 8. Wykonanie nowego ciągu pieszo-rowerowego na „Starodrożu”, z uporządkowaniem przyległych terenów zielonych.
 9. Trwałe uregulowanie problemu renowacji rowów odwadniających Kajzerowiec.
Gorąco zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Bogdan Szpak

OKRĘG WYBORCZY NR 9

(ul. Łukowa - od Borowej do Zmiennej, Borowa, Zmienna)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Andrzej Danek

lat 35, żonaty, dwoje dzieci, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Specjalista w centrali dużego banku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w kadencji 2014-2018.

Szanowni Wyborcy!
Dla naszej dzielnicy ostatnie lata były czasem wielu zmian mających wpływ na poprawę warunków życia. Dzięki Waszemu poparciu, otrzymałem szansę uczestniczenia w pracach samorządu gminnego i mam satysfakcję, że udało się w upływającej kadencji załatwić wiele zgłoszonych z Waszej strony postulatów i oczekiwań.
Po wielu latach zostały ułożone nowe nawierzchnie asfaltobetonowe na ulicach Bartniczej, Borowej i Jasnej. Poprawiono bezpieczeństwo na niebezpiecznym odcinku ul. Łukowej od strony wschodniej, uzupełniono wyposażenie placu zabaw. Aktualnie trwają prace nad budową nowego energooszczędnego oświetlenia LED z centrum gminy, poprzez „Starodroże” do ulicy Łukowej oraz od ul. Centralnej do mostu na Korzyńcu i placu zabaw.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by w najbliższych latach na KAJZEREOWCU, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Budowa energooszczędnego oświetlenia ul. Borowej.
 2. Wykonanie nowego ciągu pieszo-rowerowego na Starodrożu, z uporządkowaniem przyległych terenów zielonych.
 3. Ułożenie asfaltobetonowej nakładki renowacyjnej na ul. Łukowej
 4. Modernizacja i podniesienie standardu placu zabaw przy ul. Łukowej z urządzeniem parkingu, siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych, instalacją monitoringu i oświetlenia, ławek z oparciami oraz nasadzenia nowych drzew.
 5. Poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do kładki pod mostem kolejowym oraz oświetlenie tej trasy z renowacją skarpy rzeki Korzyniec.
 6. Wykonanie parkingu przy Muzeum Regionalnym „Smolarnia” oraz podjęcie prac nad przejęciem tej placówki przez lokalny samorząd.
 7. Trwałe uregulowanie problemu renowacji rowów odwadniających Kajzerowiec.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Andrzej Danek

OKRĘG WYBORCZY NR 10

(ul. Rodzinna do ul. Rzecznej oraz ul. Rzeczna)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Czesław Świerkot

Lat 65, technik elektromechanik, żonaty, czworo dorosłych dzieci, Radny samorządu lokalnego w latach 1991-1994, 2002-2006, z córką i zięciem prowadzi gospodarstwo szkółkarsko-ogrodnicze.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w kadencji 20014-2018.

Szanowni Wyborcy!
W mijających 4 latach nie udało się zrealizować przebudowy ul.Rodzinnej, chociaż takie „przymiarki” były czynione przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie, wsparte deklaracją znacznego dofinansowania ze strony naszego samorządu.
To jedna głównych przyczyn dla których zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Gminy kolejnej kadencji. Moim osobistym zobowiązaniem jest doprowadzenie do sfinalizowania wieloletnich starań o tę inwestycję.
Podsumowując mijającą kadencję uważam, że udane przedsięwzięcia zdecydowanie przeważają nad tymi, które z różnych przyczyn zostały „zamrożone”.
Szczególnie cieszy mnie zakończenie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, termomodernizacja obiektów publicznych oraz skokowy przyrost nawierzchni asfaltobetonowych na gminnych drogach, połączony z budową energooszczędnego oświetlenia LED.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by w najbliższych latach w naszym rejonie gminy, zostały zrealizowane następujące zadania:
 1. Przebudowa (we współdziałaniu z Powiatem Pszczyńskim) ul. Rodzinnej, wraz z chodnikiem i oświetleniem.
 2. Zdecydowane wsparcie mieszkańców w likwidacji niskiej emisji.
 3. Podniesienie standardu technicznego ul. Rzecznej oraz mostu na Korzyńcu, celem poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się pomiędzy ul. Rodzinną i Ołtuszewskiego.
 4. Budowa atrakcyjnego placu zabaw umożliwiającego korzystanie przez dzieci zamieszkałe przy ul. Rodzinnej, Ołtuszewskiego i innych przyległych terenach.
 5. Przebudowę stawu przy ul. Rzecznej do stanu umożliwiającego sprawne urządzenie w okresie zimowym, oświetlonej naturalnej ślizgawki.
 6. Ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej na bocznym dojeździe ul. Rodzinnej 79-91.
 7. Przebudowa ul. Promnickiej z poszerzeniem i oświetleniem energooszczędnym.
 8. Poprawa warunków bezpiecznego włączenia ul. Rodzinnej do DK-1 z oświetleniem.
 9. Zadbanie o estetykę miejsc kultu religijnego i zabytków naszej przeszłości.
Sprawne funkcjonowanie samorządu lokalnego, jest dla mnie niezmiennie najważniejszą pasją. W 1987 roku, razem z grupą zapaleńców podjąłem skuteczne starania o utworzenie samodzielnej gminy Kobiór. Kiedy się to udało, pracowałem w Radzie Gminy, a potem z życzliwością śledziłem jej sukcesy w kolejnych latach. W tej kadencji staniemy - być może po raz ostatni, przed szansą sięgnięcia po znaczące dofinansowanie zewnętrzne naszych zamierzeń. Zapewniam, iż w przypadku uzyskania mandatu radnego, nie zawiodę Waszych oczekiwań.
Serdecznie zapraszam do udziału w wyborach samorządowych w dniu 21 października.
Czesław Świerkot

OKRĘG WYBORCZY NR 11

(ul. Ołtuszewskiego, Południowa i Rzeczna)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Bogusław Kozik

Lat 67, wdowiec, pięcioro dzieci.
Wykształcenie średnie techniczne.
Podyplomowe Studium Pedagogiczne.
Radny w kadencji 2014-2018.

Szanowni Wyborcy!
Dla najstarszej dzielnicy Kobióra jaką są Zogrogdniki, ostatnie lata były czasem spełniania wielu oczekiwań i realnej poprawy warunków życia. Dzięki Waszemu poparciu, otrzymałem szansę uczestniczenia w pracach samorządu gminnego i mam satysfakcję, że udało się w mijającej kadencji załatwić wiele zgłoszonych z Waszej strony postulatów.
Po wielu latach „niemożności”, została przeprowadzona przebudowa nawierzchni ul. Ołtuszewskiego z wydzieloną przestrzenią publiczną na jej środkowym odcinku. W tym miejscu wspólnymi siłami mieszkańców ulicy, zorganizowaliśmy bardzo udane trzy edycje „Święta Zogrodników”.
W tym roku przebudowano sygnalizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Ołtuszewskiego z DK-1.
poprawiając zdecydowanie stan bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Przebudowano, od podstaw nawierzchnię ulicy Południowej oraz fragmenty oświetlenia ulicy Rzecznej.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by w najbliższych latach zrealizowane były następujące zamierzenia:
1. Zamontowanie przez zarządcę drogi barier akustycznych wzdłuż drogi krajowej DK-1.
2. Ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej na bocznym odcinku ul. Ołtuszewskiego pomiędzy numerami 34 do 48.
3. Podjecie budowy drogi na odcinku dojazdu z ul. Ołtuszewskiego do stacji BP (ul. Zogrodniki)
4. Podniesienie standardu technicznego ul. Rzecznej oraz mostu na Korzyńcu, celem poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się pomiędzy ul. Rodzinną i Rzeczną.
5. Budowa atrakcyjnego placu zabaw, z którego będą mogły korzystać dzieci zamieszkałe przy Ołtuszewskiego, Rodzinnej i innych przyległych terenów.
6. Przebudowę stawu przy ul. Rzecznej do stanu pozwalającego sprawnie urządzić naturalną oświetloną ślizgawkę w okresie zimowym.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Bogusław Kozik

OKRĘG WYBORCZY NR 12

(ul. Rodzinna - od Rzecznej, ul. Promnicka, Paproci, Poziomkowa)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Adam Zien

Lat 49, żonaty, czworo dzieci, emerytowany elektromonter, wykształcenie średnie.
Pasjonat wędkarstwa i turystyki.
W 2017 roku pielgrzymował pieszo do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela.

Szanowni Wyborcy!
W ostatnich latach w wielu miejscach naszej gminy zaszły pozytywne zmiany. W naszym rejonie powstała sieć kanalizacji sanitarnej, ułożono asfaltobeton na drogach, rozbudowano oświetlenie ulic, przeprowadzono renowację rowów.Jednak przed nami stoją kolejne wyzwania, które trzeba podjąć, by wykorzystać stojące przed nami szanse.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by w najbliższych latach w naszym rejonie zamieszkania, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Przebudowa (we współdziałaniu z Powiatem Pszczyńskim) ul. Rodzinnej na całym przebiegu, wraz z chodnikiem dla pieszych i oświetleniem.
 2. Przebudowa ul. Promnickiej z poszerzeniem jezdni oraz energooszczędnym oświetleniem.
 3. Podniesienie standardu ul. Rzecznej oraz mostu na Korzyńcu, celem poprawy bezpieczeństwa na ciągu komunikacyjnym pomiędzy ul. Rodzinną i Ołtuszewskiego.
 4. Budowa atrakcyjnego placu zabaw), z którego będą mogły korzystać dzieci zamieszkałe przyul. Rodzinnej, Ołtuszewskiego i innych przyległych terenach.
 5. Przebudowa stawu przy ul. Rzecznej aby umożliwić urządzenie bezpiecznej, oświetlonej ślizgawki naturalnej w okresie zimowym.
 6. Ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej na bocznym dojeździe ul. Rodzinnej Zadbanie o estetykę miejsc kultu religijnego i zabytków naszej przeszłości.
Gorąco zapraszam Państwa do lokali wyborczych w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Adam Zien

OKRĘG WYBORCZY NR 13

(ul. Rolna, Błękitna, Boczna, Wschodnia, Wróblewskiego na wschód od ul.Błękitnej)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Zygmunt Jaromin

Lat 71, emeryt, dwoje dzieci wykształcenie średnie techniczne.
Prezes Koła Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Kobiórze.
Radny kadencji 2014-2018.

Szanowni Wyborcy!
Dla rejonu Kobióra, który reprezentuję w Radzie Gminy, ostatnie lata były czasem spełniania wielu oczekiwań
i poprawy warunków życia. Dzięki Waszemu poparciu, otrzymałem szansę uczestniczenia w pracach samorządu lokalnego, co pozwoliło mi poznać mechanizmy skutecznego załatwiania zgłaszanych postulatów i realnych problemów.
Mam satysfakcję, że udało się zrealizować ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej na ul. Rolnej, Bocznej i Wschodniej, przeprowadzić renowację rowów melioracyjnych, zbudować sieć kanalizacji sanitarnej na ulicach Rolnej, Wschodniej, Paproci, Poziomkowej i Promnickiej.
Uwzględniając Wasze wnioski, wsparłem uzupełnienie oświetlenia ulic o dodatkowe punkty świetlne, oznakowanie dróg nowymi tabliczkami z nazwą i numerem posesji. Uzupełniono też brakujące oznakowanie na drogach lokalnych.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by w rejonie, który będę reprezentował w Radzie Gminy, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
1. Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na całej długości ulicy Błękitnej z jej poszerzeniem na początkowym odcinku( od strony od ul. Rodzinnej).
2. Przebudowa przez Powiat Pszczyński ulicy Rodzinnej na całej długości, ze wsparciem finansowym naszej gminy.
3. Budowa gminnej sieci energooszczędnego oświetlenia dróg Błękitnej, Rolnej, Wschodniej i Bocznej.
4. Wybudowanie atrakcyjnego placu zabaw łatwo dostępnego dla dzieci z wschodnich rejonów Kobióra
5. Zdecydowane wsparcie dla mieszkańców w likwidacji problemu niskiej emisji.
6. Trwałe rozwiązanie problemu konserwacji i utrzymanie rowów melioracyjnych.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na
moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Zygmunt Jaromin

OKRĘG WYBORCZY NR 14

(ul. Wróblewskiego do ul. Stobika, ul. Stobika, ul. Kwiatowa)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Dariusz Cuber

Lat 35, żonaty, jedno dziecko.
Policjant Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie - Wydział do walki z przestępczością gospodarczą.
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze.

Szanowni Wyborcy!
Po raz pierwszy ubiegam się o poparcie mojej kandydatury do Rady Gminy. Moje doświadczenia zawodowe oraz wieloletnia społeczna działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze przekonują mnie, że dla lokalnej wspólnoty mogę wnieść wiele propozycji, które spotkają się z akceptacją.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by zostały zrealizowane ważne dla Waszego bezpieczeństwa i zdrowia następujące zamierzenia:
 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wróblewskiego i Kwiatową z doprowadzeniem do wspólnego przejścia z sygnalizacją świetlną przez ul. Przelotową, w kierunku „starej” ul. Kobiórskiej.
 2. Zagospodarowanie wąskiej działki przyległej do wschodniej krawędzi ul. Przelotowej na infrastrukturę wypoczynkowo-rekreacyjną oraz stanowiska do cumowania rowerów, wnioskowane przez pasażerów korzystających z przystanku autobusowego Kobiór - Leśniczówka.
 3. Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Kobiórskiej-Przelotowej, do ul. Książęcej.
 4. Budowa nowego lokalnego połączenia drogowego od kościoła parafialnego przez ul. Kwiatową do ul. Wróblewskiego.
 5. Uregulowanie stanu prawnego i przebudowa nawierzchni ulicy Stobika, wraz energooszczędnym oświetleniem.
 6. Oświetlenie fragmentów drogi wewnętrznej osiedla domków jednorodzinnych przy ul.Wróblewskiego od nr 19A do 19 N, w miejscach dostępnych na doprowadzenia zasilania elektrycznego.
 7. Zdecydowane wsparcie mieszkańców gminy w likwidacji problemu niskiej emisji.
Liczę również na rozwiązanie wieloletnich problemów z siedzibą dla naszej OSP oraz pozyskaniem sprawnego wozu bojowego, niezbędnego w wielu sytuacjach kryzysowych.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Dariusz Cuber

OKRĘG WYBORCZY NR 15

(ul. Wróblewskiego od ul. Stobika do Błękitnej, ul. Wodna, Wąska i Wspólna)

KANDYDAT DO RADY GMINY w KOBIÓRZE

Krzysztof Grolik

Lat 55, żonaty, pięcioro dzieci, rzemieślnik.
Prowadzi własną działalność gospodarczą.
Radny samorządu lokalnego w latach 1998-2018.

Szanowni Wyborcy!
Dla rejonu Kobióra który reprezentuję w Radzie Gminy, ostatnie lata były czasem spełniania wielu oczekiwań
i poprawy warunków życia. Długoletnia praca w samorządzie lokalnym, pozwoliła mi poznać mechanizmy skutecznego załatwiania zgłaszanych postulatów i realnych problemów.
Mam satysfakcję, że udało się zrealizować przebudowę ulicy Wróblewskiego wraz aranżacją przestrzeni publicznej przy jej skrzyżowaniu z ul. Wspólną, a w tym roku ułożyć nową nawierzchnię na ul. Wąskiej.
Uwzględniając Wasze wnioski, podjąłem skuteczne starania o uzupełnienie oświetlenia ulic w dodatkowe punkty świetlne. Wsparłem zdecydowanie koncepcję przejęcia ulicy Wodnej na mienie komunalne, co pozwoli podjąć jej z gruntowną przebudowę zakończoną ułożeniem nawierzchni asfaltobetonowej.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by w rejonie który reprezentował będę w Radzie Gminy, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:
 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wróblewskiego i Kwiatową z doprowadzeniem do wspólnego przejścia przez ul. Przelotową w kierunku „starej” ul. Kobiórskiej i centralnej części gminy, z sygnalizacją świetlną .
 2. Przejęcie na mienie komunalne i zagospodarowanie działki Skarbu Państwa przyległej do wschodniej krawędzi ul.Przelotowej pomiędzy ul. Wróblewskiego i Kwiatową (ciąg rowerowy, infrastruktura wypoczynkowa i rekreacyjna, stanowisko do cumowania rowerów obsługujące przystanek autobusowy Kobiór-Leśniczówka).
 3. Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kobiórskiej-Przelotowej na odcinku zalesionym do ul. Książęcej.
 4. Budowa nowego lokalnego połączenia komunikacyjnego od kościoła parafialnego przez ul. Kwiatową do ul. Wróblewskiego.
 5. Przebudowa ul. Błękitnej z poprawą odwodnienia i poszerzeniem dojazdu do ul. Rodzinnej
 6. Budowa gminnego energooszczędnego oświetlenia ul. Wąskiej i Bocznej.
 7. Zdecydowane wsparcie dla mieszkańców w likwidacji problemu niskiej emisji.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.
Krzysztof Grolik