Program
Społeczny Komitet
Program KWW Społeczny Komitet na kadencję 2018-2023
 1. Zgodna współpraca wszystkich samorządowców na rzecz rozwoju naszej gminy i poprawy życia mieszkańców.
 2. Zachowanie odrębności administracyjnej Kobióra oraz samorządności - wolnej od wpływów partii politycznych.
 3. Utrzymanie dotychczasowego charakteru naszej miejscowości - zielonej, spokojnej, czystej, nie narażonej na szkody górnicze, szanującej własną kulturę, tradycje i wiarę naszych ojców.
 4. Dalszy zrównoważony rozwój na miarę możliwości finansowych gminy, przy wykorzystaniu dostępnych środków zewnętrznych, a także zasobów oraz korzyści, jakie daje nam partnerstwo z gminami wchodzącymi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 5. Podjęcie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji w oparciu o wszelkie możliwe do pozyskania środki finansowe.
 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Kobióra - dokończenie budowy węzła przesiadkowego wraz z parkingami, dojazdami i dojściami.
 7. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kobiórze oraz rozbudowa i utrzymanie systemu melioracji wodnych.
 8. Kontynuacja budowy i przebudowy nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych z jednoczesną regulacją stanu własnościowego gruntów.
 9. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez dalszą rozbudowę oświetlenia ulicznego, systemu monitoringu, sygnalizacji na przejściach oraz wprowadzanie innych optymalnych rozwiązań zgodnych z zasadami ruchu drogowego.
 10. Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w oparciu o programy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dalsze zagospodarowanie sportowe, turystyczne i rekreacyjne Gminnego Ośrodka Sportu.
 11. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, uwzględniających lokalne potrzeby oraz żłobka i  placów zabaw dla najmłodszych.
 12. Dalsza poprawa efektywności energetycznej, z zastosowaniem energooszczędnych Opraw LED i nocnych reduktorów mocy na sieci oświetlenia ulicznego, jak również pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii na oczyszczalni ścieków „Wschód”.
 13. Stworzenie dodatkowych wewnętrznych połączeń komunikacyjnych z węzłami przesiadkowymi w  „Centrum” i przy dworcu PKP oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury rowerowej.
 14. Wspieranie polityki senioralnej, oddolnych inicjatyw, a także działalności lokalnych organizacji i stowarzyszeń.
Szanowni Państwo!
Niech realizacja tego programu będzie naszym wspólnym dążeniem. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy gminą zbyt bogatą i osiągnięcie założonych celów nie będzie łatwe. Do realności naszej wizji przekonuje nas jednak dotychczasowy dorobek naszej gminy. Niewielkie środki wymagają mądrego wydawania, gospodarności i życiowego doświadczenia. Te elementy, w połączeniu z konsekwencją i determinacją w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, zbliżają nas do realizacji marzeń.
Jak zawsze proponujemy Państwu kandydatów do Rady Gminy, którzy według naszej oceny w pełni zasługują na zaufanie. W większości sprawdzili się już oni w działalności społecznej i są bezpartyjni.
W samorządzie lokalnym jest miejsce wyłącznie dla tych, którzy chcą poświęcić swój czas dla naszej „małej ojczyzny”.